Elina_Ahlander_FÄLT_final.jpg

Fält - en postkvalitativ studie av rhizomatiskt lärande i konstnärligt bildskapande

Självständigt arbete på avancerad nivå vid Konstfack / 2021

Abstrakt

Det här examensarbetet utgår ifrån idén om kunskaper som icke-linjärt och geografiskt organiserade. För att ge idén en form målar texten upp fantasibilden fältet, som kopplas samman med en figuration av de posthumanistiska filosoferna Gilles Delueze och Félix Guattari: rhizomet. Genom att synliggöra hur konstnärligt bildskapande kan förstås som rhizomatiskt lärande ämnar studien kontextualisera posthumanistiska alternativ för didaktiska tillvägagångssätt i bildundervisning. Studiensrelevans för det bildpedagogiska fältet motiveras av att lärande i bildskapande redan tenderar att kännetecknas av oriktade, kreativa och flödande processer. De huvudsakliga forskningsfrågorna som studien engagerar sig i är hur rhizomatiskt lärande framträder i konstnärligt bildskapande och hur detta synliggör och kontextualiserar posthumanistiska alternativ för didaktiska tillvägagångssätt i bildundervisning. Studien antar metodologiska praktiker inspirerade av autoetnografi, utvecklade genom postkvalitativt tänkande. För att framkalla empiri konstruerades ett meningsfullt kollaborativt måleriprojekt mellan mig själv och en gymnasieelev från bild- och formprogrammet, vilken betraktas som medforskare i studien. I analysarbetet används en kartograferande analys, som syftar till att synliggöra komplexa sammankopplingar som uppstår inom ramen för bildskapande praktiker. Detta arbete leder fram till att exempel på hur materiell agens, konfabulativa konversationer och materiellt-diskursiva praktiker görs synliga inom bildskapande sammanhang, vilket skrivs fram i denna uppsats samt gestaltas i måleri, ontologiteoretisk textformgivning samt haptisk-optisk, metodologisk lek. De posthumanistiska trådar som går att följa genom uppsatsen bär alla på erbjudanden om didaktiska tillvägagångssätt för undervisning i ämnet bild och därför avslutas uppsatsen med att ett första steg tas in i en diskussion om didaktik. Genom att ta tillvara oriktade kreativa processer, konfabulativa konversationer och konstnärliga möten mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer bidrar detta examensarbete till ett pågående samtal om posthumanistisk pedagogik.

Nyckelord

Rhizom, territorium, onto-epistemologi, icke-linjär tid, posthumanistisk pedagogik.

Handledare

Cecilia Andersson och Ingrid Falk

Stipendium

Arbetet belönades med 80 000 kr ur Gudrun Åhlbergs minnesfond.

Länk till DiVA

Länk till Gudrun Åhlbergs minnesfond